Alle leden zijn welkom op 4 december 2023 om 20.00 uur in het clubgebouw.

AGENDA

1 Opening door voorzitter Jetse Ottema

2 Vasstellen en goedkeuren notulen van de vorige vergadering.

3 Ingekomen stukken/mededelingen

4 Verslag Voorzitter

5 Verslag Penningmeester 

6 Verslag Kascommissie + Samenstelling nieuwe Kascommissie

6 Verslag Secretaris

7 Bestuurssamenstelling: Aftredend en herkiesbaar Piet Smilda

8 Vaststellen contributie komend boekjaar2023/2024

9 Rondvraag

10 Sluiten van de vergadering

U kunt zich opgeven via 06-15212404 of molenveen@outlook.nl