Geschiedenis


Geschiedenis IJsvereniging Molenveen-Norg

Uit het originele schrift met notulen, met de achtereenvolgende jaren 1933 tot en met 1969, blijkt dat de Oprichtingsvergadering plaats vond op 23 januari 1933. Er waren 28 personen bij deze oprichtingsvergadering aanwezig. Het Molenveen was al op dat moment al in beeld als locatie voor de ijsbaan, maar er werd om praktische redenen gekozen voor het ‘Schipmeer’ nabij de Oosterduinen. Het eerste bestuur dat werd gekozen bestond uit de heer heer E. Hartlief (Voorzitter), de heer H. Oortwijn (Penningmeester) en de heer J. Mulder (Secretaris). Op 26 januari 1933 wordt het eerste evenement al georganiseerd ‘hardrijden voor schoolkinderen’. De contributie voor lidmaatschap bedraagt dan f 1,- per jaar (dat komt volgens de CBS overeen met ca. € 27,50 vandaag de dag (2023)). Voor de naam van de vereniging werd bij de oprichting gekozen voor IJsclub ‘Schipmeer’ te Norg.

In 1934 was de vereniging al gegroeid tot 133 leden. Inkomsten waren dat jaar f 199,25 en de uitgaven f 251,-. Het negatieve saldo werd in de jaren erna omgebogen tot een positief saldo.

Uit de notulen kan worden opgemaakt dat in 1940 wordt gesproken van een slecht bezochte vergadering. De voorzitter zegt dat hij hier voor deze keer blij is dat er niet meer zijn gekomen, omdat er voor bijeenkomsten van meer dan 20 personen in dat jaar een vergunning nodig is van de Procureur-Generaal. Het aantal leden bedraagt dit jaar 106. Verder valt er in de notulen te lezen dat het zoeken naar een nieuwe locatie van de ijsbaan wordt bemoeilijkt, mede met het oog op de ‘na 10 mei ingetreden toestand’. Ook het rijden bij elektrisch licht wordt ter discussie gesteld.

Uit de notulen van 1948 blijkt dat er een nieuwe ijsbaan is en dat de ijsbaan is verhuisd naar het huidige Molenveen. De keuze van de naam van de ijsbaan is IJsclub “Norg en Omstreken”.

In 1949 wordt een prijsopgave gevraagd bij de Heidemaatschappij voor het vergroten van de baan, ook wordt er dan uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheid voor elektrisch licht. 

Uit een offerte van de Heidemij in 1950 worden werkzaamheden voorgesteld voor het ‘verbeteren van de ijsbaan’. Het uurloon waarmee werd gerekend was f 0,60 en de BTW was 3%. De totale kosten bedroegen f 2.700,-

1950 in de jaarvergadering wordt de offerte van de Heidemaatschappij afgewezen omdat de kosten van ca. f 2.000.- te hoog worden bevonden. Er wordt wel besloten om elektrisch licht aan te leggen. Voorstel van 1 van de leden om als het licht aangelegd is een ‘gekostumeerd hardloperij’ te houden met muziek erbij. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd bleek niet uit de notulen.

In 1958 wordt na veel gepraat besloten om aandelen uit te geven van f 10,- per stuk en een verloting van 1500 loten van f 0,50 per stuk. Verder wordt de contributie verhoogd van f 2,- naar f 3,-. 

In 1958 is een verpachtingsovereenkomst opgesteld met 7 verpachters en het bestuur van de “IJsclub Norg” deze verklaren een perceel water, plaatselijk bekend als ‘Molenveen’ te verpachten aan het bestuur van de ijsclub voor 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende 1 november 1957, met stilzwijgende verlenging van 10 jaren. Jaarlijkse pachtprijs van ten hoogste 5 gulden per jaar, uit te betalen in vrije toegang tot te organiseren schaatswedstrijden, getekend januari 1958.

Vanaf 1959 worden elk jaar een tijdens de jaarvergadering voorgesteld aantal aandelen, te kiezen door middel van verloting, afbetaald.

En verder uit de ‘oude doos’

Er werden afspraken gemaakt in café Roorda in Langelo op maandag 28 oktober 1985 voor een Inter-dorpenwedstrijd tussen de dorpen Langelo, Peest, Een, Zuidvelde, Norgervaart en Norg. 

In 1989 is vergunning verkregen voor een beperkte uitbreiding van de ijsbaan, ter realisering van een 400 meter baan.

De zogeheten Nortonput (waterput voor het vullen van de ijsbaan) ligt op grond van de Boermarke die hiervoor per overeenkomst voor onbepaalde tijd toestemming heeft gegeven. Opgesteld en getekend in 1992. De put voor de eigen watervoorziening is 90 meter diep en is gemaakt tegen de kosten van totaal f 20.854,87.